I2-9
ピエモンテ・ブラケット 2006

 \ 3,500
I2-11
NV ルスティケット・ロッソ

 \ 1,785
I2-10
NV ルスティケット・ビアンコ

 \ 1,400
I2-12
NVアリオネ・ヴィノ・ダ・ターヴォラ・
ロッソ
 \ 1,100
I2-13
NVアリオネ・ヴィノ・ダ・ターヴォラ・
ビアンコ
 \ 1,145